Etický kodex a GDPR

RE/MAX Česká republika přijatý dne 15. prosince 2005 (dále jen „Etický kodex“)

Preambule

Účelem tohoto Etického kodexu je podpora vize RE/MAX ČR: Být vedoucí společností na českém trhu obchodování s nemovitostmi díky uspokojování potřeb zákazníků poskytování profesionálních služeb na nejvyšší úrovni.

Tento Etický kodex byl vypracován a přijat společností Kreuziger&Sobotik, s.r.o., se sídlem Praha 9, K Rukavičkárně 94, IČ 271 77 149 (dále jen „RE/MAX ČR“), která je výlučným držitelem regionální franšízy RE/MAX pro Českou republiku. Jeho cílem je stanovení pravidel etické a profesionální činnosti realitních kanceláří provozovaných podle patentové koncepce a obchodní strategie sytému RE/MAX a pod ochrannými známkami, servisními značkami, logy a/nebo vzory „RE/MAX“, „RE/MAX BALLOON AND DESIGN“, „R-W-B BAR DESIGN“, případně dalšími ochrannými známkami, servisními značkami, logy a/nebo vzory (dále jen „systém RE/MAX“) společnosti RE/MAX, LLC se sídlem a hlavním místem podnikání na adrese 5075 S. Syracuse Street, Denver, Colorado 80237-2712 (dále jen „RE/MAX LLC“) nebo společnosti PMSCS Real Estate Franchising, Inc. se sídlem a hlavním místem podnikání na adrese Alpenstrasse 15, Postfach 4853, CH-6304, Zug, Švýcarsko (dále jen “RE/MAX Europe“ ), které jsou schváleny společností RE/MAX ČR.

Tento Etický kodex pokrývá především vztahy mezi subjekty v rámci systému RE/MAX a vztahy mezi těmito subjekty a třetími osobami, se kterými vstupují do styku při své činnosti v rámci systému RE/MAX (např. klienti, orgány veřejné správy, poskytovatelé úvěrů, družstva a společenství vlastníků jednotek, osoby podnikající v oblasti realit), a to jak na území České republiky, tak i mimo něj.

Tento Etický kodex stanovuje společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují a prohlubují efektivní fungování systému RE/MAX tak, aby klientům v České republice mohly být systémem RE/MAX poskytovány profesionální, komplexní a spolehlivé realitní služby.

Společnost RE/MAX ČR si vyhrazuje právo tento Etický kodex kdykoliv měnit a doplňovat.

Realitní makléř

Etika realitního makléře

 1. Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému RE/MAX u klientů, veřejnosti či osob systému RE/MAX a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém RE/MAX chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 2. Realitní makléř chrání zájmy klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 3. Realitní makléř si soustavně prohlubuje svou kvalifikaci a účastní se všech vzdělávacích a informačních programů určených společností RE/MAX ČR.
 4. Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů, ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů. Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.Poskytování služeb realitním makléřem
 5. Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby, která obchodní případ hodlá realizovat.
 6. Realitní makléř je povinen bezodkladně po zahájení zprostředkovávání obchodního případu zanést tuto skutečnost do Maxisu. Realitní makléř dodržuje Manuál pro práci s Maxisem v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR. Realitní makléř dodržuje Manuál pro přístup do intranetu RE/MAX LLC (tzv. Mainstreet) v danou dobu přijatý společností RE/MAX ČR.
 7. Zprostředkovatelem obchodního případu je ten realitní makléř, který zanesl obchodní případ do Maxisu jako první, resp. u nějž je v Maxisu uvedeno dřívější datum a čas, kdy došlo k zapsání obchodního případu do Maxisu.
 8. Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování a/nebo zkreslování těchto skutečností.
 9. Realitní makléř neposkytuje klientům poradenství, které je mimo jeho odbornou způsobilost. Pokud okolnosti obchodního případu vyžadují účast odborníka na příslušnou problematiku (např. advokát, daňový poradce, architekt apod.), je realitní makléř povinen věc konzultovat s tímto odborníkem.
 10. Realitní makléř není oprávněn s účastníky obchodního případu svým jménem a na vlastní účet uzavřít zprostředkovatelskou či obdobnou smlouvu a/nebo dohodu o přijetí odměny či provize.
 11. Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.Informační a jiné povinnosti realitního makléře
 12. Realitní makléř je povinen klienta informovat, u kterého franšízanta je smluvně vázán.
 13. V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká a/nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.
 14. V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.
 15. Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém RE/MAX.
 16. Realitní makléř bezodkladně informuje společnost RE/MAX ČR o jakémkoliv porušení tohoto Etického kodexu.

Sankce

 1. Porušením tohoto Etického kodexu se bude společnost RE/MAX ČR zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
 2. Porušení tohoto Etického kodexu je společností RE/MAX ČR považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k vyloučení franšízanta či realitního makléře ze systému RE/MAX.
 3. Společnost RE/MAX ČR se může domáhat náhrady škody po osobě, která způsobila porušením Etického kodexu škodu systému RE/MAX či jeho dobré pověsti.

GDPR

Souhlas se zpracováním údajů

 1. Kliknutím udělujete souhlas společnosti G8 holding a.s. , se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha, IČ: 06507778, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22888 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – e-mail
  – telefonní číslo
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem posílání informativních mailů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 3. V případě cookies: Správce shromažďuje webových stránkách Bozskymakler.cz následující soubory cookies:
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ludovit.andel@re-max.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Obchodní zprostředkovatel: Ludovít Anděl (ičo: 07868651)
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.bozskymakler.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické cookies  – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.

Preferenční cookies –Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Marketingové cookies – Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partneru. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. – Sklik. Více informací ZDE
 • Google Ads Více informací ZDE
 • Facebook Pixel. Více informací ZDE

Jak Cookies aktivovat, deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Menu